Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Fysiotherapiepraktijk Soesterweg het AVG-programma
geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Fysiotherapiepraktijk Soesterweg verklaart hiermee dat de inspanningen zijn
verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Fysiotherapiepraktijk Soesterweg heeft
doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en
onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie
verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Fysiotherapiepraktijk Soesterweg begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de
gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
Fysiotherapiepraktijk Soesterweg kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart
zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Fysiotherapiepraktijk
Soesterweg zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 28-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Ga naar boven